preloader

Voorwaarden en Privacy

Download hier de Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst Renault
Download hier de Algemene Voorwaarden van Renault Trucks Financial Services voor financial lease

ALGEMENE VOORWAARDEN

Renault Trucks Nederland heeft deze website ontwikkeld ten behoeve van educatie-, persoonlijke informatie- en communicatiedoeleinden. U kunt op uw gemak door deze site navigeren en u bent bevoegd om de verstrekte gegevens op deze site uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik over te nemen, mits alle opgenomen vermeldingen met betrekking tot de reproductie en het intellectueel eigendom worden gerespecteerd. Het is echter verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault Trucks Nederland de gegevens van de site te distribueren, wijzigen, verzenden of gebruiken voor openbare of commerciële toepassingen, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, animaties, video’s en geluidsfragmenten. De toegang tot de site en het gebruik ervan zijn eveneens onderworpen aan de onderstaande voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”), met inachtneming van alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Het bezoeken van en bladeren door de site houdt in dat de Algemene voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard en dat wordt erkend dat deze voorrang hebben op alle andere overeenkomsten tussen de gebruiker en Renault Trucks Nederland.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Renault Trucks Nederland, ingeschreven in de  kamer van koophandel te Utrecht onder nummer 29034670, heeft deze website ontwikkeld ten behoeve van educatie-, persoonlijke informatie- en communicatiedoeleinden. U kunt op uw gemak door deze site navigeren en u bent bevoegd om de verstrekte gegevens op deze site uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik over te nemen, mits alle opgenomen vermeldingen met betrekking tot de reproductie en het intellectueel eigendom worden gerespecteerd. Het is echter verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault Trucks Nederland de gegevens van de site te distribueren, wijzigen, verzenden of gebruiken voor openbare of commerciële toepassingen, met inbegrip van de teksten, afbeeldingen, animaties en geluidsfragmenten. De toegang tot de site en het gebruik ervan zijn eveneens onderworpen aan de onderstaande voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”), met inachtneming van alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Het bezoeken van en bladeren door de site houdt in dat de Algemene voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard en dat wordt erkend dat deze voorrang hebben op alle andere overeenkomsten tussen de gebruiker en Renault Trucks Nederland.

AANBOD EN BESTELLING

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website van Renault Trucks Nederland. De voorwaarden zijn ook van toepassing bij iedere aankoop of bestelling die via de webshop van Renault Trucks Nederland wordt geplaatst (via de site renaultrucksonline.nl).

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.renaulttrucksonline.nl of rechtstreeks bij een aangesloten Renault Trucks-dealer in Nederland. Het online aanbod is enkel geldig in Nederland voor houders van een BTW nummer.

Bestellingen via de website geplaatst voor niet-beroepsmatige doeleinden zijn niet mogelijk.

Renault Trucks Nederland verbindt zich er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

Renault Trucks Nederland behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Renault Trucks Nederland onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Het plaatsen van een bestelling houdt een verplichting tot contact met de gekozen dealer in.
Via de site renaulttrucksonline.nl kunt u een (of meerdere) van de aangeboden modellen bestellen en configureren op basis van uw persoonlijke wensen. Nadat u online de bestelling heeft gedaan en ook heeft bevestigd, wordt er persoonlijk contact met u opgenomen door een medewerker.

De bestelling tot aankoop wordt pas definitief na het ondertekenen van het koopcontract met de verkoopvoorwaarden van de gekozen Renault Trucks-dealer.
De bestelling tot lease wordt pas definitief na kredietgoedkeuring en/of verzekeringsacceptatie door Renault Trucks Financial Services. Na het ondertekenen van de leaseovereenkomst door alle betrokken partijen is de overeenkomst bindend.

Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant contact opnemen met Renault Trucks Nederland of de gekozen dealer.
Informatie is in te winnen via het contactformulier onder de rubriek ‘INFO’, via de chat op de website of via rechtstreeks contact met een van de verkopers. Alle vragen worden zo snel als mogelijk, maar binnen 24 uur, beantwoord.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Nederlandse recht.

Informatie die niet in deze voorwaarden terug te vinden is, kan worden teruggevonden op deze website onder de rubriek ‘veelgestelde vragen’.

BETALING

De getoond prijzen op de website zijn actueel op het tijdstip van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW. De prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Betaling dient te worden voldaan voorafgaan aan de levering en gebeurt altijd in overleg met de gekozen Renault Trucks-dealer en Renault Trucks Financial Services.

BESTELBEVESTIGING

Na het ondertekenen van het koopcontract met de verkoopvoorwaarden van de gekozen Renault Trucks-dealer is de bestelling tot aankoop definitief.
Na kredietgoedkeuring en/of verzekeringsacceptatie door Renault Trucks Financial Services is de bestelling tot lease definitief. Na het ondertekenen van de leaseovereenkomst door alle betrokken partijen is de lease overeenkomst bindend.

AFLEVERING

De aflevering van de bedrijfswagen is standaard bij de door de klant gekozen Renault Trucks-dealer. In onderling overleg met de betrokken dealer kan de aflevering ook op een alternatief adres geschieden.

De leveringstermijn gaat in na betaling en in overleg met de betrokken Renault Trucks-dealer.

Voor voertuigen uit voorraad kan de aflevering direct na het vervullen van de wettelijke verplichtingen gebeuren.

Voor voertuigen die niet op voorraad zijn of die moeten worden opgebouwd, gelden de afspraken zoals gemaakt met de Renault Trucks-dealer.

GARANTIE

Renault Trucks Nederland biedt de in de wet voorziene garanties.

GEGEVENSBESCHERMING

Renault Trucks Nederland behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als niet rechtstreeks door bijvoorbeeld het gebruik van cookies, inschrijving voor de nieuwsbrief of proefrit.

De klant heeft overeenkomstig met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens van 1 september 2001 ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van Renault Trucks Nederland. Hiervoor kan de klant contact opnemen met Renault Trucks Nederland de aanvraag indienen.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil is onderworpen aan het Nederlands recht. Enkel de Nederlandse rechtbanken zijn bevoegd.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBRUIK WEBSITE

De website van Renault Trucks Nederland is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de bezoeker over de producten en activiteiten van Renault Trucks Nederland. Renault Trucks Nederland heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Renault Trucks Nederland heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Renault Trucks Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door het crashen van server en systeem, voor het verspreiden van spam en malware, al dan niet door toedoen van een cyberaanval of voor het verspreiden van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

    1. De inhoud van de website, ongeacht de aard ervan (in het bijzonder foto’s, video’s, tekst, logo’s, afbeeldingen …) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan Renault Trucks de eigenaar is, of waarvoor Renault Trucks licentiehouder is.
    2. Renault Trucks Nederland stelt alles in het werk om op de site uitsluitend precieze en actuele informatie te geven; in dit verband worden door Renault Trucks Nederland geen garanties gegeven. Renault Trucks Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de site.

DE GEGEVENS OP DEZE WEBSITE WORDEN ‘AS IS’ VERSTREKT. ZE WORDEN GEGEVEN TER INFORMATIE, HOUDEN GEEN CONTRACTUELE VERBINTENIS IN EN KUNNEN NIET GELIJKGESTELD WORDEN MET ADVIEZEN.

Renault Trucks Nederland behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website op gelijk welk ogenblik en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen en/of te verbeteren, zonder dat daar de verantwoordelijkheid van Renault Trucks Nederland, de leden van haar (dealer)netwerk of van haar werknemers kan voor worden genomen. Renault Trucks Nederland kan geenszins de volledigheid van de informatieve inhoud garanderen en wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid, weglating of typefout, evenals voor alle schade voortvloeiend uit een frauduleuze indringing van een derde die geleid zou hebben tot een wijziging van de informatie die op de website ter beschikking is.

IN GEEN GEVAL KAN RENAULT TRUCKS NEDERLAND VERANTWOORDELIJK GESTELD WORDEN TEN OPZICHTE VAN DERDEN VOOR MOGELIJKE DIRECTE, INDIRECTE OF ACHTERAF VEROORZAAKTE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ELKE ANDERE WEBSITE DIE VIA EEN HYPERTEKSTKOPPELING GEOPEND KAN WORDEN VANAF DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE FINANCIËLE OF COMMERCIËLE SCHADE EN ELK VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS UIT UW INFORMATIEBEHEERSYSTEEM OF ELK ANDER SYSTEEM, ZELFS ALS RENAULT TRUCKS NEDERLANF UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Renault Trucks Nederland kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor enig frauduleus gebruik of elk gebruik dat ingaat tegen de onderhavige voorwaarden en dat de rechten van een derde zou kunnen schaden.

Renault Trucks Nederland biedt geen enkele garantie noch representatie van om het even welke aard, op elke andere website waartoe u vanaf de onderhavige site toegang zou hebben. Deze garanties en/of representaties worden uitsluitend ter vereenvoudiging geleverd en impliceren in geen enkel geval dat Renault Trucks Nederland enige verantwoordelijkheid neemt of aanvaardt in verband met de inhoud of het gebruik van deze andere websites.

De gegevens op deze website kunnen referenties bevatten van of verwijzen naar producten, diensten enz. van Renault Trucks Nederland die niet in uw land aangeboden worden of beschikbaar zijn. Hun juistheid kan dus niet gegarandeerd worden. Dergelijke referenties impliceren niet dat Renault Trucks Nederland van plan is om deze producten, diensten enz. aan te bieden in uw land. Voor alle bijkomende inlichtingen over de beschikbare producten, diensten enz. of om een bestelling te plaatsen, neemt u contact op met uw plaatselijke dealer.

  1. Alle communicatie of informatie die door de gebruiker per e-mail of op andere wijze naar de site gestuurd wordt en die gegevens, opmerkingen of suggesties bevat, wordt beschouwd als niet vertrouwelijk en als niet gedekt door enig eigendomsrecht. Elk doorgestuurd of toegestuurd element kan bijgevolg door Renault Trucks Nederland en zijn leden voor elk doel gebruikt worden, in het bijzonder ook voor reproductie, verspreiding, transmissie, publicatie en uitzending. Bovendien kan Renault Trucks Nederland elk idee, concept, elke knowhow of techniek in de communicaties die door een gebruiker naar de site gestuurd worden, vrij gebruiken, voor alle doeleinden, in het bijzonder ook voor de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van producten waarvoor de betrokken informatie gebruikt wordt.
  2. De afbeeldingen van personen of locaties die op de site gereproduceerd worden, zijn ofwel het eigendom van Renault Trucks Nederland, of worden gebruikt met zijn toelating. Het gebruik van deze afbeeldingen door de gebruiker, of door elke andere persoon, is verboden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden of in de tekst van de website. Elk ongeoorloofd gebruik van deze afbeeldingen kan een inbreuk op de wetgeving en de reglementen inhouden die van toepassing zijn op het copyright, op de handelsmerken, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de reclame en de communicatie.
  3. De handelsmerken, logo’s en onderscheidende tekens (samen de ‘Merken’) die op deze site voorgesteld worden, zijn al dan niet gedeponeerde merken die aan Renault Trucks en andere personen toebehoren. Geen enkele vermelding in deze site mag geïnterpreteerd worden als het versterf, in om het even welke vorm, van enige licentie of van enig recht om één of meer Merken te gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de eigenaar(s) ervan. Elk gebruik van de Merken of van elke andere informatie op de site dat niet uitdrukkelijk toegelaten is in de onderhavige Algemene Voorwaarden, is strikt verboden. Renault Trucks waarschuwt dat ze al haar intellectuele eigendomsrechten zal doen naleven, met alle wettelijke middelen die ze ter beschikking heeft, met inbegrip van juridische stappen.Renault Trucks Nederland heeft niet alle websites gecontroleerd die aan deze site gekoppeld zijn en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hun inhoud. Het openen door de gebruiker van pagina’s buiten deze website of buiten elke andere website, gebeurt onder zijn unieke verantwoordelijkheid.
  4. Renault Trucks Nederland behoudt zich het recht voor om de onderhavige Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen en bij te werken. Deze wijzigingen en bijwerkingen zijn van toepassing op de gebruiker, die deze rubriek daarom regelmatig moet raadplegen om de Algemene Voorwaarden te controleren die dan van toepassing zijn en waaraan hij onderworpen is.

ONTWERP, DESIGN EN ONTWIKKELING
MassMovement / Codestackers.io

Amsterdam, Nederland
Tel: +31204050310
www.codestackers.io

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Fotoverantwoording: www.mediacenter.renault-trucks.com

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc (“Google”). Google Analytics gebruikt eveneens cookies. De gegevens die door de cookie van Google worden gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres), worden naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en aldaar bewaard. Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te toetsen, om rapporten met betrekking tot de activiteiten op de website te vervaardigen en om andere services voor het gebruik van de site en het gebruik van internet te verschaffen.

Deze gegevens worden eveneens door Google naar derden verstuurd als de wet dit vereist of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google koppelt in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google.

Door gebruik te maken van deze website, verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van de gegevens die door Google volgens de hiervoor beschreven wijze voor het gesteld doel worden verzameld.

U kunt de aanmaak van cookies van Google Analytics weigeren dankzij de extensie van uw browser. U kunt gebruik maken van uw recht om het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door Google Analytics met directe ingang in te trekken.

Hiertoe kunt u de extensie voor deactivering installeren om de browser van Google Analytics uit te schakelen. Zo voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw bezoeken bewaart. Houd er rekening mee dat als u de opslag van cookies op uw terminal weigert of de opgeslagen cookies verwijdert, u geen gebruik (meer) kunt maken van een aantal functies die nodig zijn om naar bepaalde locaties van onze site te navigeren.